GEBOUWDE OMGEVING

Rik Aertsen, Bedrijfsjurist (ING) en fellow Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit)

Rik was binnen de Nederlandse Verenging van Banken één van de trekkers bij de ontwikkeling van een modelakte voor de financiering van zonnepanelenprojecten op daken. Publiceerde hierover ook in diverse vaktijdschriften. Juridische problematiek met betrekking tot verduurzaming van vastgoed heeft zijn bijzondere interesse.

Tycho Lam, Advocaat (Hekkelman) en docent ruimtelijk bestuursrecht (o.a. Radboud Universiteit Nijmegen en Grotius Academie) 

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is één van de onderwerpen waar Tyco zich op dit moment in het bijzonder mee bezig houdt.

Aemile van Rappard, Advocaat (Pels Rijcken) en voorzitter Vereniging van Huurrecht Advocaten

Aemile adviseert, doceert en publiceert regelmatig over de juridische aspecten van verduurzaming van vastgoed en huurrechtelijke onderwerpen.


Werner Runge, Advocaat (Allen & Overy)

Werner is gespecialiseerd in projectfinanciering, in het bijzonder op het gebied van duurzame energieprojecten o.a. ten aanzien van windmolens en zonnepanelen.
 

Joris van de Bunt, Toegevoegd notaris (Loyens & Loeff)

Joris heeft voor de Nederlandse Vereniging van Banken een modelakte ontwikkeld waarmee de financierbaarheid van zonnepanelen projecten op daken van (bedrijfs-)gebouwen aanzienlijk is verbeterd.
 

Pernille van der Plank, Adviseur (Houthoff)), Universitair docent notarieel goederenrecht (Universiteit Utrecht) en onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

Pernille promoveerde in 2016 op het onderwerp ‘Natrekking door onroerende zaken’. Haar onderzoek is gericht op goederenrechtelijke vraagstukken bij verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 

Kristel Heemrood-van Dijk, Bedrijfsjurist (Triodos Bank) 

Kristel heeft bijzondere interesse voor de juridische aspecten van verduurzaming van vastgoed en het Product-as-a-Service model. Heeft onlangs deelgenomen aan de Coalitie Circulaire Accounting (CCA) over het onderwerp ‘facade-as-a-service’. Heeft ook een publicatie hierover in voorbereiding.

Sander van Hees, Legal adviser (Witteveen+Bos)

Sander doceerde en schreef een proefschrift over de Europeesrechtelijke belemmeringen voor innovatieve duurzame energie uit water aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UU), waar hij nog steeds zijdelings bij is betrokken. Momenteel houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van duurzame energieprojecten, met als aandachtsgebieden natuurbescherming, warmtewet, waterwet, ruimtelijke ordening, Regionale Energiestrategieën, Transitievisies Warmte, en de Omgevingswet.
 

Jeanine Zwalve-Erades, Senior legal consultant omgevingsrecht en energierecht (Royal Haskoning DHV)

Jeanine adviseert zowel overheden als initiatiefnemers bij de aanpak van en besluitvorming over complexe ruimtelijke projecten, zoals duurzame gebiedsontwikkeling, wind- en zonneparken en andere grootschalige (energie-) infrastructuur. Daarnaast heeft zij bijzondere interesse in de juridische aspecten van de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving.


Steven Bartels, Hoogleraar burgerlijk recht en bestuurslid Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit Nijmegen)

Steven is deskundig op het terrein van het burgerlijk recht, in het bijzonder op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Hij is bewerker van het deel in de Asser-serie over ‘Eigendom en beperkte rechten’. 

Emil Verheul, Universitair docent privaatrecht (Rijksuniversiteit Groningen) en wetenschappelijk medewerker (Wijn & Stael Advocaten) 

Emil publiceert regelmatig over een breed scala van goederenrechtelijke onderwerpen. Regels van goederenrecht, die circulaire toepassingen in de weg staan, hebben zijn bijzondere interesse.

Karen Sanderse, Senior Adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, team Duurzaam Bouwen

Karen houdt zich als adviseur bezig met de juridische aspecten van het verduurzamen van de gebouwde omgeving waaronder de uitvoering van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, de programma’s Aardgasvrije wijken en De Renovatieversneller alsmede het verduurzamen van de bestaande utiliteitsbouw.