LIDMAATSCHAPSCRITERIA

Lidmaatschapscriteria

Het NGB lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap.
De lidmaatschapsvereisten staan in artikel 4 van de statuten van het NGB
en in het aanvullende reglement voor de lidmaatschapscriteria.

Statuten - Artikel 4

1) Voor het gewone lidmaatschap komt uitsluitend in aanmerking diegene die:

  • a. de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen door het met goed gevolg afleggen van het doctoraal examen aan een Nederlandse Universiteit of de graad van master of laws heeft verkregen door het met goed gevolg voltooien van een masteropleiding in de rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse Universiteit dan wel een door het bestuur daaraan gelijkwaardig geachte opleiding met goed gevolg heeft voltooid, en
  • b. de meerderheid van zijn/haar werktijd als bedrijfsjurist werkzaam is bij een of meer in Nederland werkzame organisaties;De Algemene Vergadering kan bij reglement (vast te stellen conform het bepaalde in artikel 15 lid 1 van deze statuten), nadere regels stellen over de criteria waaraan een lid moet voldoen om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de vereniging.

2) Nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen, beslist het bestuur over de toelating tot het gewone lidmaatschap. Bij niet-toelating door het bestuur staat beroep open op de Commissie van Discipline genoemd in artikel 14. Tegen de uitspraak van deze Commissie is geen beroep mogelijk.

3) Een gewoon lid dat niet meer aan de in lid 1 sub b. of in het op grond van lid 1 opgestelde reglement genoemde lidmaatschapsvereisten voldoet, geeft hiervan kennis aan het bestuur. Het bestuur kan dat lid toelaten als buitengewoon lid van de vereniging. Het bestuur kan bij reglement criteria opstellen waaraan het lid moet voldoen om tot het buitengewoon lidmaatschap te kunnen worden toegelaten.

4) Het bestuur is bevoegd jaarlijks gewone leden te verzoeken te bevestigen dat zij nog aan de in lid 1 vermelde vereisten voor het gewone lidmaatschap voldoen.

5) Het bestuur is bevoegd aan een gewoon of buitengewoon lid de titel van erelid toe te kennen wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging.

Lees de volledige statuten

Reglement

Artikel 1 – Lidmaatschapscriteria
1) In aanvulling op artikel 4 lid 1 van de statuten gelden de volgende criteria voor het gewone lidmaatschap:

  • a. De in Nederland gevestigde organisatie als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b van de statuten is een privaatrechtelijke rechtsvorm die:
    • i. in hoofdzaak ondernemingsactiviteiten uitoefent; of
    • ii. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verleent aan één bepaalde organisatie als sub i bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen; of
    • iii. in stand wordt gehouden ter behartiging van de belangen van één of meer organisaties als in sub i bedoeld; en
  • b. Het lid besteedt zijn/haar werktijd geheel of nagenoeg geheel aan werkzaamheden van juridische aard, die uitsluitend betrekking hebben op de eigen juridische aangelegenheden van organisaties hierboven bedoeld.

Artikel 2 – Zelfstandige bedrijfsjuristen
1) In aanvulling op artikel 4 lid 4 van de statuten kan het bestuur leden die anders dan op basis van een dienstbetrekking werkzaam zijn als bedrijfsjurist van tijd tot tijd of steekproefsgewijs verzoeken aan te tonen dat zij (blijvend) voldoen aan de lidmaatschapscriteria.

Artikel 3 – Ontheffing van het bestuur
1) Het bestuur kan ontheffing verlenen van de criteria genoemd in artikel 4 lid 1 van de statuten en artikel 1 sub a. en b. van dit reglement.

Dit reglement is overeenkomstig artikel 15 lid 1 van de statuten op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld in de vergadering d.d. 23 september 2021.

Versie 28 september 2021

Dispensatieregeling

Een lid dat tussen 1 januari en 1 juli aangeeft niet te voldoen aan de lidmaatschapscriteria omdat hij op dat moment niet werkzaam is als in house bedrijfsjurist, maar wel op zoek is naar een baan als in house bedrijfsjurist, kan lid blijven tot 31 december van dat jaar. Dit geldt niet als dit lid in dienst treedt bij een organisatie waar hij als bedrijfsjurist geen lid zou kunnen worden. In dat geval eindigt lidmaatschap op moment indiensttreding bij dat bedrijf. Te besluiten door secretaris.

Een lid dat tussen 1 juli en 31 december niet meer voldoet en gebruik wil maken van de dispensatieregeling kan lid blijven tot 1 juli van het jaar er op volgend (dan wel contributieverplichting over dat jaar).

Besloten door bestuur mei 2018.

Sluiten