Privacy statement

Privacy statement

Persoonsgegevens die het NGB verwerkt
Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) verwerkt persoonsgegevens over jou vanwege je lidmaatschap van het NGB, en je daarbij gebruik maakt van onze diensten. Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten van het NGB.

Hieronder een beknopt overzicht van de persoonsgegevens die het NGB verwerkt.
Bekijk het volledige overzicht in jouw account.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens werkgever
 • Telefoonnummer (privé en werkgever)
 • E-mailadres (privé en werkgever)
 • Locatiegegevens (werkgever)
 • Advocaat in dienstbetrekking ja/nee
 • Functie
 • Gegevens over je activiteiten op onze website (aan- en afmelden voor bijeenkomsten, bestellingen)
 • Andere door jou in het kader van (de aanvraag voor) het lidmaatschap verstrekte gegevens

Waarom heeft het NGB deze gegevens nodig
Het NGB verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie
 • Informeren over bijeenkomsten van het NGB en andere activiteiten en diensten.
 • Toezending van de contributiefactuur en andere facturen, verwerken van betalingen
 • Zo nodig om contact te kunnen opnemen
 • Verstrekken van opleidingspunten
 • Mogelijkheid bieden in te loggen op de NGB website.

Grondslag van de verwerking
De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en de dienstverlening aan leden alsmede in verband met het gerechtvaardigd verenigingsbelang, te weten legitieme verenigingsprocessen en het genereren van rapportages en analyses ten behoeve van de optimalisering van de dienstverlening.

Hoe lang bewaart het NGB gegevens
NGB zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 24 maanden na beëindigen van het lidmaatschap. Van genoemde termijn wordt door ons afgeweken waar noodzakelijk, bijvoorbeeld in geval van niet voldoen van de contributie en in het kader van de financiële administratie met het oog op onze fiscale verplichtingen.

Verwerkers 
NGB kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. NGB sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

Delen met anderen
NGB deelt nooit gegevens met derden behalve als NGB daartoe wettelijk verplicht wordt.
Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een bijeenkomst. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Gegevens inzien of aanpassen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Dit kan je deels zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw profiel. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ngb.nl. Van de gegevens die jij wijzigt wordt een logbestand bijgehouden. Je kan tegen de administratie bezwaar maken. Bezwaren kunnen gericht worden aan het NGB secretariaat via info@ngb.nl.

Contact

www.ngb.nl
info@ngb.nl
033 - 2473402 (ledenadministratie)

Bedrijfsadres
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Postadres
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

Beveiliging

Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via info@ngb.nl of 070 - 3490437.

Dit privacy statement is gewijzigd op 18 mei 2018

Sluiten