ADVOCAAT IN DIENSTBETREKKING

Advocaat in Dienstbetrekking

Bedrijfsjuristen kunnen advocaat zijn in dienst bij hun werkgever. De advocaat in dienstbetrekking heeft te maken met alle vereisten waaraan een advocaat op een advocatenkantoor ook moet voldoen, maar er zijn bijzonderheden, gebaseerd op het bepaalde in afdeling 5.5. van de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Sectie Advocaat in Dienstbetrekking - circa 350 leden - ondersteunt advocaten in dienstbetrekking door het organiseren van sectiebijeenkomsten en cursussen waarvoor opleidingspunten kunnen worden behaald en bijeenkomsten in het kader van kwaliteitstoetsing (gestructureerd intercollegiaal overleg en/of intervisie).

Sectie Gestructureerde feedback

Daarnaast heeft de Sectie Advocaat in Dienstbetrekking voor leden van het NGB een NGB-model-kantoorhandboek opgesteld en een informatiepagina over het verschoningrecht. En kunnen er ervaringen, documenten, best practices en tips met elkaar worden gedeeld.

NGB model kantoorhandboek

Het NGB stelt een model kantoorhandboek aan haar leden ter beschikking. NGB-leden kunnen het kantoorhandboek downloaden en naar hun eigen situatie aanpassen.

Kantoorhandboek

Vereisten voor advocaten in dienstbetrekking
Bedrijfsjuristen die advocaat in dienstbetrekking zijn moeten onder meer:

 • met hun werkgever een zogeheten Professioneel Statuut hebben gesloten, waarin een onafhankelijke praktijkuitoefening wordt gewaarborgd;
 • voldoen aan de opleidings- en stagevereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten (vastgelegd in hoofdstukken 3 en 4 van de Verordening op de advocatuur);
 • een individuele beroepsaansprakelijkheids-verzekering hebben afgesloten.

Erkenningslogo kleur in jpg

Het NGB is een door de NOvA erkend opleidingsinstituut en biedt haar leden jaarlijks vele opleidingen en bijeenkomsten, waarvoor NOvA-opleidingspunten kunnen worden verkregen. Deze opleidingen en bijeenkomsten zijn kosteloos.

Agenda Lid worden

Tien redenen om advocaat in dienstbetrekking te zijn/worden

 1. Verschoningsrecht: een advocaat in dienstbetrekking kan zich beroepen op zijn of haar verschoningsrecht wat wil zeggen dat hij of zij in een procedure geen verklaringen hoeft af te leggen en kan weigeren inlichtingen te verschaffen (maatschappelijk belang gaat boven het belang van de waarheidsvinding).

 2. Vertrouwelijke mededelingen: op mededelingen tussen advocaten -voor zover hierover afstemming heeft plaatsgevonden- in het kader van bijvoorbeeld schikkingonderhandelingen kan in rechte in principe geen beroep worden gedaan.

 3. Optreden in rechte: een advocaat in dienstbetrekking kan in rechte optreden waardoor het inschakelen van een externe advocaat (bij niet-kantonzaken) achterwege kan blijven.

 4. Schikkingsonderhandelingen: een advocaat in dienstbetrekking heeft een doorlopende volmacht om te kunnen schikken bij de rechter. Hij of zij heeft dus bij een juridische procedure -ook als hij of zij niet zelf procedeert- geen concrete volmacht nodig van de cliënt (tevens werkgever).

 5. Opleiding: de werkgever van een advocaat in dienstbetrekking dient hem of haar in staat te stellen om opleidingen te volgen. De werkgever heeft zich hiertoe verplicht door ondertekening van het professioneel statuut.

 6. Onafhankelijke positie binnen bedrijf: een advocaat in dienstbetrekking kan zich in zijn of haar werk onafhankelijker opstellen ten opzichte van de werkgever, omdat deze laatste zich op grond van het ondertekende professioneel statuut dient te onthouden van al datgene dat invloed kan uitoefenen op het beroepsmatig handelen van een advocaat in dienstbetrekking en de beroepsmatige vaststelling van een in een zaak te volgen beleidslijn. Verder is een advocaat in dienstbetrekking door deze onafhankelijke positie beter in staat het langetermijnbelang van de onderneming te dienen (beter weerstand bieden tegen verzoeken, voorstellen, en dergelijke die alleen het korte belang dienen).

 7. Arbeidsrechtelijk positie: in lijn met het vorige punt mag de werkgever krachtens het professioneel statuut een advocaat in dienstbetrekking niet ontslaan bij verschil van inzicht over het beroepsmatig handelen (het handelen conform gedragsregels kan dus geen grond voor ontslag vormen).

 8. Professionaliteit: aan de hand van het model kantoorhandboek van het NGB, de verplichte kwaliteitstoetsing en de positie die een advocaat in dienstbetrekking op grond van het te tekenen professioneel statuut heeft, kan een advocaat in dienstbetrekking een professionele interne juridische organisatie neerzetten.

 9. Toegang tot specialistische verenigingen: een specialistische vereniging, zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), heeft vaak als vereiste dat je advocaat moet zijn. Een advocaat in dienstbetrekking heeft net als andere advocaten toegang tot deze specialistische verenigingen (mits ook voldaan aan de overige vereisten).

 10. Standing: in bepaalde gevallen heeft een bedrijfsjurist er voordeel bij als hij of zij onder zijn naam advocaat kan zetten. Uit ervaring komt naar voren dat een advocaat in dienstbetrekking door bijvoorbeeld advocaten op een advocatenkantoor serieuzer wordt genomen tijdens bijvoorbeeld de onderhandelingen over bijvoorbeeld een overname contract.

Sluiten