Het NGB lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap. De lidmaatschapsvereisten staan in artikel 4 van de statuten van het NGB.

Artikel 4

1) Voor het gewone lidmaatschap komt uitsluitend in aanmerking diegene die:

  • a. de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen door het met goed gevolg afleggen van het doctoraal examen aan een Nederlandse Universiteit of de graad van master of laws heeft verkregen door het met goed gevolg voltooien van een masteropleiding in de rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse Universiteit dan wel een door het bestuur daaraan gelijkwaardig geachte opleiding met goed gevolg heeft voltooid, en
  • b. de meerderheid van zijn/haar werktijd als bedrijfsjurist inhouse werkzaam is bij een of meer in Nederland werkzame organisaties met een privaatrechtelijke rechtsvorm die:
    •  (i) in hoofdzaak ondernemingsactiviteiten uitoefenen; of
    •  (ii) uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verlenen aan één bepaalde organisatie als sub i bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen; of
    •  (iii) in stand worden gehouden ter behartiging van de belangen van één of meer organisaties als sub i bedoeld; en
  • c. zijn/haar werktijd geheel of nagenoeg geheel besteedt aan werkzaamheden van juridische aard, die uitsluitend betrekking hebben op de eigen juridische aangelegenheden van organisaties als sub b.i of b.iii bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen.
  •  Het bestuur kan ontheffing verlenen van de criteria genoemd sub b. en c. Ter precisering van de criteria genoemd sub b. en c. kunnen door het bestuur nadere regels worden gesteld.

2) Nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen, beslist het bestuur over de toelating tot het gewone lidmaatschap. Bij niet-toelating door het bestuur staat beroep open op de Commissie van Discipline genoemd in artikel 14. Tegen de uitspraak van deze Commissie is geen beroep mogelijk.

(15 februari 2017)