Lidmaatschapscriteria

Het NGB lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap. De lidmaatschapsvereisten staan in artikel 4 van de statuten van het NGB en in het separate reglement betreffende lidmaatschapscriteria zoals hier te lezen is.

Artikel 4

1) Voor het gewone lidmaatschap komt uitsluitend in aanmerking diegene die:

  • a. de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen door het met goed gevolg afleggen van het doctoraal examen aan een Nederlandse Universiteit of de graad van master of laws heeft verkregen door het met goed gevolg voltooien van een masteropleiding in de rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse Universiteit dan wel een door het bestuur daaraan gelijkwaardig geachte opleiding met goed gevolg heeft voltooid, en
  • b. de meerderheid van zijn/haar werktijd als bedrijfsjurist werkzaam is bij een of meer in Nederland werkzame organisaties.

2) Nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen, beslist het bestuur over de toelating tot het gewone lidmaatschap. Bij niet-toelating door het bestuur staat beroep open op de Commissie van Discipline genoemd in artikel 14. Tegen de uitspraak van deze Commissie is geen beroep mogelijk.

Reglement

Artikel 1 – Lidmaatschapscriteria
1) In aanvulling op artikel 4 lid 1 van de statuten gelden de volgende criteria voor het gewone lidmaatschap:

  • a. De in Nederland gevestigde organisatie als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b van de statuten is een privaatrechtelijke rechtsvorm die:
    • i. in hoofdzaak ondernemingsactiviteiten uitoefent; of
    • ii. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verleent aan één bepaalde organisatie als sub i bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen; of
    • iii. in stand wordt gehouden ter behartiging van de belangen van één of meer organisaties als in sub i bedoeld; en
  • b. Het lid besteedt zijn/haar werktijd geheel of nagenoeg geheel aan werkzaamheden van juridische aard, die uitsluitend betrekking hebben op de eigen juridische aangelegenheden van organisaties hierboven bedoeld.

Artikel 2 – Zelfstandige bedrijfsjuristen
1) In aanvulling op artikel 4 lid 4 van de statuten kan het bestuur leden die anders dan op basis van een dienstbetrekking werkzaam zijn als bedrijfsjurist van tijd tot tijd of steekproefsgewijs verzoeken aan te tonen dat zij (blijvend) voldoen aan de lidmaatschapscriteria.

Artikel 3 – Ontheffing van het bestuur
1) Het bestuur kan ontheffing verlenen van de criteria genoemd in artikel 4 lid 1 van de statuten en artikel 1 sub a. en b. van dit reglement.

Dit reglement is overeenkomstig artikel 15 lid 1 van de statuten op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld in de vergadering d.d. 23 september 2021.

(28 september 2021)