FAQ Advocaat in dienstbetrekking

Aanmelden voor de sectie advocaat in Dienstbetrekking

Door na in te loggen op de website bij uw profiel onder de knop ‘secties’ de sectie Advocaat in Dienstbetrekking aan te vinken. U ontvangt daarna de uitnodigingen voor de bijeenkomsten van de sectie en informatie speciaal bestemd voor advocaten in dienstbetrekking.

Kantoororganisatie

Waar vind ik het kantoorhandboek?
Na inloggen gaat u naar de sectie advocaat in dienstbetrekking en kunt u het kantoorhandboek downloaden
Is het verplicht om het modelkantoorhandboek van het NGB te gebruiken?
Nee, de vorm waarin u beschrijft hoe u aan de vereisten van de Verordening op de advocatuur voldoet, kunt u zelf bepalen. Het modelkantoorhandboek kan u daarbij ondersteunen.
Voldoe ik met het downloaden van het modelkantoorhandboek van het NGB automatisch aan de vereisten uit de Verordening op de advocatuur?
Nee, niet automatisch. Het modelkantoorhandboek moet worden aangepast aan uw eigen kantoorsituatie.

Kwaliteittoetsen

Met ingang van wanneer wordt het verplicht om deel te nemen aan de kwaliteitstoetsen?
Op 4 september 2017 is door de algemene raad de wijzigingsregeling op de kwaliteitstoetsen aangenomen. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een formele wetswijziging van artikel 26 Advocatenwet nodig. Zodra het gewijzigde artikel 26 Advocatenwet is ingevoerd, worden de kwaliteitstoetsen verplicht.
Waaruit bestaan de kwaliteitstoetsen?
De kwaliteitstoetsen bestaan uit de verplichting deel te nemen aan gestructureerd feedback. Er kan gekozen worden uit drie vormen, namelijk intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. De sectie advocaat in dienstbetrekking bekijkt hoe zij haar leden hierbij kan faciliteren en houdt in dat kader in 2018 een pilot waarbij het gestructureerd intercollegiaal overleg in meerdere steden in Nederland wordt georganiseerd. Bij een succesvolle pilot zal de sectie dit in 2019 verder oppakken.
Wat zijn de vereisten voor gestructureerde feedback?
Vereisten voor intervisie
Vereisten voor peer review
Vereisten voor gestructureerd intercollegiaal overleg
Krijgt de deelnemer opleidingspunten voor deelname aan kwaliteitstoetsen?
Aan gestructureerd intercollegiaal overleg mogen geen punten worden toegekend.
Met intervisie en peer review behaalt een advocaat 1 niet-juridisch opleidingspunt voor ieder uur dat hij of zij heeft deelgenomen met een maximum van 4 punten per jaar.

Opleiding

Krijgt een advocaat in dienstbetrekking opleidingspunten voor deelname aan NGB bijeenkomsten?
Het NGB is een door de NOvA erkend opleidingsinstituut en verstrekt opleidingspunten. Bij iedere bijeenkomst staat aangegeven hoeveel NOvA opleidingspunten bij deelname worden verstrekt. U moet zowel voor het begin als bij het einde van de bijeenkomst de presentielijst tekenen, anders kunnen wij geen punten verstrekken.
Kan ik een deelnamebewijs krijgen?
Het secretariaat stuurt per e-mail een certificaat van deelname aan de deelnemers die bij het begin en bij het einde de presentielijst hebben getekend.
Waarvoor gebruikt het NGB de evaluatieformulieren?
Het bestuur houdt bij het organiseren van bijeenkomsten rekening met de evaluaties. Uw mening wordt op prijs gesteld. Vandaar het verzoek na de bijeenkomst het evaluatieformulier ingevuld in te leveren of terug te sturen naar info@ngb.nl. Ook koppelt het secretariaat de geanonimiseerde resultaten terug met de spreker(s).

Is het toegestaan om als advocaat (in dienstbetrekking) met juristen en ondersteunend personeel van de juridische afdeling in een “open office” te werken?
Ja. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) stelt hier geen regels voor. De benadering van de NOvA ten aanzien van de kantoororganisatie (artikel 6 van de verordening op de advocatuur) is principle based en heeft eerder in gesprekken met het NGB aangeven dat een open office mogelijk is. Belangrijk is dat advocaten zelf nadenken over de vraag hoe de kantoororganisatie moet worden neergezet. Het is dus aan de advocaat zelf om regels ter waarborg van bijvoorbeeld vertrouwelijkheid te implementeren. Advocaten hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Heb ik als advocaat in dienstbetrekking een derdengeldenrekening nodig?
Nee, dit is niet nodig. Advocaten die in de uitoefening van hun praktijk geen derdengelden ontvangen, zijn vrijgesteld van de verplichting over een stichting derdengelden te beschikken (art. 6.21 lid 2 Verordening op de advocatuur).

Geheimhoudingsplicht

Welke wet- en regelgeving bepaalt de omvang van de geheimhoudingsplicht?

  • art. 11a Advocatenwet (wettelijke verankering geheimhoudingsplicht).
  • art. 10a lid 1e Advocatenwet (vertrouwelijkheid wordt genoemd als voorwaarde voor een goede rechtsbescherming).
  • art. 46 Advocatenwet (advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens deze wet).
  • Gedragsregel 3 (nadere invulling inhoud en omvang geheimhoudingsplicht).

Welke maatregelen zijn passend voor de handhaving van de vertrouwelijkheid (gedragsregel 3)?

  • Computerbestanden zijn niet toegankelijk voor derden, bijvoorbeeld door bescherming door middel van wachtwoorden.
  • Fysieke dossiers zodanig opbergen dat door bezoekers of andere onbevoegden geen kennis kan worden genomen van vertrouwelijke informatie. Kasten, lades en fysieke archieven (evenals individuele dossiers) worden voorzien van de waarschuwing “Confidential and Privileged” en dienen afgesloten te worden.
  • De vertrouwelijkheid dient ook gewaarborgd te worden tijdens besprekingen en telefoongesprekken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat derden niet kunnen meeluisteren.
  • Bordjes op de werkplek aanbrengen met naam en functie “advocaat” of de aanduiding “Legal Department (advocaten)“. in correspondentie (brieven, e-mails (ook vanaf mobiele telefoon), e.d.) en (telefoon)gesprekken kenbaar maken dat men advocaat is.

Voor aanvullende FAQ kunt u terecht op de FAQ pagina van de Nederlandse Orde van Advocaten.