WWFT cursus

 

De sectie Advocaat in Dienstbetrekking organiseert een cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De beleidsregel Toezicht Wwft 2018 van de lokale dekens geeft een nadere invulling aan de plicht die is geformuleerd in artikel 35 Wwft om periodiek opleidingen in het kader van de Wwft te volgen.

Spreker Marleen Velthuis zal onder meer stil staan bij het wettelijk kader en de reikwijdte van de Wwft (o.a. specifiek voor advocaten in dienstbetrekking) en de in de Wwft opgenomen verplichtingen, waaronder het verrichten van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. Daarbij zal ze tevens ingaan op de actuele ontwikkelingen, waaronder de meest recente standpunten van de toezichthouders, alsook zal ze je bijpraten over in voorbereiding zijnde wet- en regelgeving op nationaal en Europees niveau. Bij het bespreken van het cliëntenonderzoek wordt ook ingezoomd op de sanctiewet- en regelgeving, die voortdurend in ontwikkeling is. De onderwerpen worden vanuit een praktisch oogpunt belicht en er zal veel ruimte zijn voor vragen, zodat het een interactieve bijeenkomst wordt.

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin kunnen de volgende extra gegevens zichtbaar zijn:
Adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.