NGB Secties

Het NGB heeft een aantal secties waar de gelegenheid bestaat te netwerken, ervaringen uit te wisselen en bij te scholen. In de secties komen in kleiner verband onderwerpen op specifieke rechtsgebieden aan de orde.

Het NGB heeft de volgende secties:

Sectie Advocaat in Dienstbetrekking (AD)
Uitwisseling van ervaringen, documenten en tips

Sectie Arbeidsrecht
Arbeidswetgeving, arbeidsconflicten, ontslagrecht en CAO's.

Sectie Burgerlijk Recht
Onderwerpen uit het BW, zoals algemene voorwaarden, consumentenrecht, bankrecht, handelsagenten en andere nationale en internationale civielrechtelijke onderwerpen, zoals productenaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor diensten.

Sectie Intellectuele Eigendom
Ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau, alsmede overige internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Sectie Mededingingsrecht
Mededingingsrecht op nationaal en Europees niveau, alsmede overige internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Sectie Omgevingsrecht en sustainability
Ontwikkelingen in het omgevingsrecht, vergunningen, administratiefrechtelijke procedures. Daarnaast komen juridische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat in deze sectie aan bod.

Sectie Privacy
De Sectie Privacy heeft als doel om haar leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van het privacyrecht, dat met de implementatie van de AVG en de UAVG in een stroomversnelling is gekomen. Omdat elke onderneming gehouden is de AVG te implementeren leent dit onderwerp zich bij uitstek voor een brede kennisdeling en uitwisseling van ervaringen, best practices en do’s & dont’s.

Sectie Vennootschapsrecht
Ontwikkelingen in het vennootschaps- en ondernemingsrecht op nationaal en Europees niveau.

Werkgroep Digitalisering
Komt maandelijks bijeen rondom thema’s op het gebied van LegalTech of de juridisch-inhoudelijke kanten van digitalisering. Binnen de Werkgroep Digitalisering worden deze thema’s op actieve wijze uitgediept, kennis daarover uitgewisseld en worden de bevindingen vervolgens ter beschikking gesteld aan de overige NGB-leden in de vorm van artikelen en blogberichten. Ook organiseert de Werkgroep Digitalisering 1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst voor alle NGB-leden.