Privacy statement

NGB PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens die het NGB verwerkt
Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) verwerkt persoonsgegevens over u vanwege uw lidmaatschap van het NGB, en u daarbij gebruik maakt van onze diensten. Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten van het NGB.

Hieronder een beknopt overzicht van de persoonsgegevens die het NGB verwerkt.
Voor een volledig overzicht kunt u inloggen en uw account inzien.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens werkgever
 • Telefoonnummer (privé en werkgever)
 • E-mailadres (privé en werkgever)
 • Locatiegegevens (werkgever)
 • Advocaat in dienstbetrekking ja/nee
 • Functie
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (aan- en afmelden voor bijeenkomsten, bestellingen)
 • Andere door u in het kader van (de aanvraag voor) het lidmaatschap verstrekte gegevens

Waarom heeft het NGB deze gegevens nodig
Het NGB verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie
 • Informeren over bijeenkomsten van het NGB en andere activiteiten en diensten.
 • Toezending van de contributiefactuur en andere facturen, verwerken van betalingen
 • Zo nodig om contact te kunnen opnemen
 • Verstrekken van opleidingspunten
 • Mogelijkheid bieden in te loggen op de NGB website www.ngb.nl.

Grondslag van de verwerking
De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en de dienstverlening aan leden alsmede in  verband met het gerechtvaardigd verenigingsbelang, te weten legitieme verenigingsprocessen en het genereren van rapportages en analyses ten behoeve van de optimalisering van de dienstverlening.

Hoe lang bewaart het NGB gegevens
NGB zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 24 maanden na beëindigen van het lidmaatschap. Van genoemde termijn wordt door ons afgeweken waar noodzakelijk, bijvoorbeeld in geval van niet voldoen van de contributie en in het kader van de financiële administratie met het oog op onze fiscale verplichtingen.

Verwerkers 
NGB kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. NGB sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

Delen met anderen
NGB deelt nooit gegevens met derden behalve als NGB daartoe wettelijk verplicht wordt.
Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Gegevens inzien of aanpassen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Dit kunt u deels zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw profiel. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ngb.nl Van de gegevens die u wijzigt wordt een logbestand bijgehouden. U kunt tegen de administratie bezwaar maken. Uw bezwaren kun u richten aan info@ngb.nl.

U kunt ons bereiken via:

Website: www.ngb.nl

E-mail: info@ngb.nl

Telefoon: 070-3490410

Bedrijfsadres:
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

Beveiliging
Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via info@ngb.nl of 070-3490410.

Dit privacy statement is gewijzigd op 18 mei 2018